Make your own free website on Tripod.com

 

      

Bc  Eng (1st Class Hons) Geomatic, CE.

Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Port Dickson

E. mail : azlan@polipd.edu.my

 
 

S E L A M A T    D A T A N G    K E    L A M A N    W E B    M O D U L    P O L I T E K N I K    M A L A Y S I A    C 1 0 0 5    U K U R    K E J U R U T E R A A N    1 ,    C 2 0 0 5    U K U R    K E J U R U T E R A A N    2    D A N    C 3 3 4 7    U N D A N G - U N D A N G    &    P E R A T U R A N    T A N A H   S E R T A    M U A T    T U R U N    C O N T O H - C O N T O H    P R O G R A M    M S    E X C E L L  

 

   

    Nota - Nota Dalam Laman Web Ini Adalah Dalam Format Ms Words, Ms Excell Dan Pdf.

    Tekan Butang Kanan Tetikus Dan "Save Target As...." Untuk Muat Turun Yang Pantas.

 

    1. Nota Kuliah C1005 Ukur Kejuruteraan 1

Topik 1 (Pengenalan)

Topik 2 (Ukur Rantai)

Topik 3 (Ukur Meja)

Topik 4 (Ukur Aras)

Topik 5 (Ukur Kompas)

Topik 6 (Teodolit Dan Penggunaannya)

Topik 7 (Ukur Trabas Teodolit)

 

    2.Nota Kuliah C2005 Ukur Kejuruteraan 2

Topik 1 (Takimetri)

Topik 2 (Luas Dan Isipadu)

Topik 3 (Gambarajah Urungan Padu)

Topik 4 (Penjajaran Lengkung)

Topik 5 (Memancang Tanda)

Topik 6 (Pengukuran Jarak Dengan Cara Eletronik)

 

    3.Nota Kuliah C3347 Undang-Undang & Peraturan Tanah

 

    (Hubungi Saya Untuk Mendapatkan Kata Laluan)

 

Topik 1 Pentadbiran Tanah Di Semenanjung Malaysia Sebelum Dan Selepas KTN

Sistem Pentadbiran Tanah Secara Tradisi

Sistem Akta Pejabat

Sistem Torrens

Takrifan Tanah, Tanah Kerajaan, Tanah Milik Dan Tanah Lombong

Jenis-Jenis Tanah

Pentadbiran Tanah Bagi Setiap Negeri

Orang dan Badan-Badan Yang Boleh Memiliki Tanah Mengikut Sek. 43 KTN

 

Topik 2 Perlupusan Tanah Dengan Cara Pemberimilikan Dan Selain Dari Pemberimilikan

Pemberimilikan Secara Dirancang Dan Tidak Dirancang

Hakmilik Tetap dan Hakmilik Sementara Serta Hakmilik Pejabat Daftar dan Hakmilik Pejabat Tanah

Dokumen Hakmilik Keluaran Dan Dokumen Hakmilik Daftar

Proses Permohonan Hakmilik

Bayaran-Bayaran Yang Diperlukan Bagi Pengeluaran Hakmilik

Hak-Hak Tuan Punya Tanah

Syarat Nyata, Syarat Tersirat Dan Sekatan Kepentingan

Proses Tukar Syarat

Tanah Milik Kembali Menjadi Tanah Kerajaan

Lesen Pendudukan Sementara (Borang 4A)

Lesen Pendudukan Sementara (Borang 4B)

Permit (Borang 4C)

Permit Mengguna Ruang Udara (Borang 4D)

Perizaban Tanah Untuk Tujuan Awam

 

Topik 3 Pecah Sempadan, Pecah Bahagian Dan Penyatuan Tanah

Pecah Sempadan Tanah Dan Syarat-Syarat Kelulusan

Pecah Bahagian Tanah Dan Syarat-Syarat Kelulusan

Penyatuan Tanah Dan Syarat-Syarat

Pecah Bahagi Bangunan (Hakmilik Strata)

Pelupusan Tanah Bawah Tanah (Hakmilik Stratum)

 

Topik 4 Urusan Dan Urusniaga

Urusan Tanah - Pindah Milik, Pajakan & Sewaan (Tenansi), Gadaian & Cagaran (Lien) Dan Ismen

Keperluan Dan Syarat-Syarat Dalam Penyempurnaan Suratcara Untuk Pendaftaran

Jenis Dan Kesan Kaveat

Perintah Larangan Dan Kesannya

 

Topik 5 Simpanan Melayu

Takrifan Melayu

Jenis Tanah Dalam Simpanan Melayu

Tujuan Dan Proses Pengisytiharan Tanah Simpanan Melayu

Pembatalan Tanah Simpanan Melayu

 

Topik 6 Pengambilan Tanah Akta Pengambilan Tanah 34/1960 Pindaan 1990

Tujuan Pengambilan Tanah

Kuasa Pihak Berkuasa Negeri Dalam Pengambilan Tanah

Proses Pengambilan Tanah Melalui Kaedah Biasa Dan Sijil Akuan Segera

Pembayaran Gantirugi

Hak Tuan TanahTerlibat

 

    4.Borang - Borang Amali Ukur Kejuruteraan  

Borang Aras Naik Turun

Borang Aras Tinggi Garis Kolimatan

Borang Kompas Hadapan Purata

Borang Kompas Sudut Dalam

Borang Kompas Tarikan Tempatan

Borang Latit Dipat

Borang Terabas Teodolit

Borang Ukur Rantai

 

    5.Nota Kuliah Ukur Kejuruteraan Monash University, Australia

Study Guide

Topik 1 (What Is Surveying)

Topik 2 (Levelling)

Topik 3 (Linear Measurement)

Topik 4 (Measurement And Errors)

Topik 5 (Theodolite)

Topik 6 (Tacheometry)

Topik 7 (Eletronic Distance Measurement)

Topik 8 (Survey Methods)

Topik 9 (Area And Volume)

Topik 10 (Instrument Adjustment)

Topik 11 (Setting Out)

Topik 12 (Curves)

Topik 13 (Specialist And New Technology)

 

    6.Contoh-Contoh Program Ms Excell Bagi Modul C1005 Dan C2005

     (Hubungi Saya Untuk Mendapatkan Kata Laluan)

 

 

     *Nota - Sebahagian Program Diperolehi Daripada Laman Web Luar

 

 

Cerapan Matahari

Bering & Jarak Daripada Kodinit

Hitungan Tikaian Kaedah Bowditch

Hitungan Tikaian Kaedah Transit

Jajaran Lengkung Bulat (Hakcipta Azlan Yahya)

Trabas Tertutup PKDT (Hakcipta Azlan Yahya)

RSO Ke MRT

RSO Ke Cassini

Trabas - Tikaian, Plotan & Data Tutup/Selisih

WGS84 Ke BT68 Ke WGS84

WGS84 Ke MRT

WGS84 Ke RSO

 

    7.Ujian Alatan Ukur

Ujian Teodolit/Total Station

Ujian Dua Piket

 

    8.Sistem Penentududukan Global (GPS - Global Positioning System)

 

Introduction To GPS 1

Introduction To GPS 2

Introduction To GPS 3

 

    9.Sistem Galileo

 

Introduction To Galileo

Galileo World Paper 2000

Galileo Satelite Navigation